Huishoudelijk regelement.


Algemeen
- Openingstijden van de opslagunits: dagelijks van 07:00 t/m 21:00 uur. Tussen 21:00 uur en is het niet toegestaan zich op het       terrein te bevinden.
- In noodgevallen kunt u altijd bellen naar +31 6 58 83 96 76   Toegang
- Betreding van het terrein en gebouw geschiedt geheel op eigen risico.
- Sluit de poort van unit of gebouw zodra u het gebouw verlaat en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het        gebouw.
- Indien u vermoedt dat de toegangscode voor het openen van de hoofdpoort van het terrein bij onbevoegden terecht is                gekomen, maakt u hiervan dan zo spoedig mogelijk melding bij de verhuurder.
- Uw opslagunit is alleen bereikbaar met de aan u toevertrouwde sleutel. Bij verlies of schade aan de sleutel dient u dit zo            spoedig mogelijk te melden bij de verhuurder.
- Bij verlies of schade aan de sleutel, worden de kosten voor het herstel in rekening gebracht bij de huurder.
- Sleutels mogen niet worden gedupliceerd door de huurder. Indien meerdere sleutels gewenst zijn, kan contact opgenomen          worden met de verhuurder.
- U heeft met de toegangscode en de sleutel van u opslag unit alleen toegang tot de aan u toegewezen opslag unit. Het is niet        toegestaan u in andere opslagunits te begeven en/of in een andere ruimtes die eigendom zijn van de verhuurder.
- Meld verdachte zaken zo spoedig mogelijk aan de verhuurder.Huur en gebruik
- De gehuurde opslagunit mag alleen gebruikt worden voor opslag. Er mogen geen (bedrijfsmatige) werkplaats activiteiten            plaatsvinden.
- De huurder mag de opslagunit niet doorverhuren aan derden.
- Het is ten strengste verboden om in de opslagunit, het gebouw en de nabije omgeving te roken en/of uw motor onnodig te          laten draaien. Bij overtreding hiervan behoudt de verhuurder het recht om de huurovereenkomst per direct op te zeggen.          Alle bijkomende kosten zijn voor de rekening van de huurder.
- Het is ten strengste verboden om brandbare en/of gevaarlijke stoffen, zoals explosieven, vuurwerk e.d. op te slaan. Ook het is    niet toegestaan om toxische en aan bederf onderhevige zaken of levende have op te slaan of te laten verblijven in de                  opslagunit. Bij overtreding hiervan behoudt de verhuurder het recht om de huurovereenkomst per direct op te zeggen. Alle        bijkomende kosten zijn voor rekening van de huurder.

- Het is ten strengste verboden om materialen op te slaan die in strijd zijn met de wet. Bij evt. verdenking hiervan zal de              verhuurder hier melding van maken bij de betreffende instantie. Bij overtreding hiervan behoudt de verhuurder het recht        om de huurovereenkomst per direct op te zeggen. Alle bijkomende kosten zijn voor de rekening van de huurder.
- De kosten voor ‘oneigenlijk gebruik’ worden door de verhuurder aan de huurder doorbelast.
- Er mogen geen materialen/spullen bevestigd worden aan de vloer, muren en/of plafond van de opslagunit. Nog mogen                aanpassingen gedaan worden aan de opslagunit zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.
- Evt. aangerichte schade aan de opslagunit, gangpaden, toegangspoorten en/of gebouw (of directe omgeving) veroorzaakt door    de huurder of door huurder meegebrachte derden dient direct aan de verhuurder gemeld te worden.
- Evt. schade aan de opslagunit, gangpaden, toegangspoorten, en/of gebouw (of directe omgeving) veroorzaakt door de huurder    of door de huurder meegebrachte derden, wordt bij de huurder in rekening gebracht.
- De huurder is verplicht vuil zelf te verwijderen en af te voeren. Indien de huurder vuil achterlaat, dan worden de kosten          hiervan aan de huurder doorberekend,
- Sluit bij het verlaten van de opslagunit de deur en/of sectionaal poort goed af.
- De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade/diefstal/brand van de goederen van de huurder. De huurder dient zelf        een verzekering af te sluiten voor de opgeslagen goederen, dan wel aan te melden bij de reeds bestaande eigen                          inboedel-/goederenverzekering.
- De verhuurder heeft ten allen tijde het recht om de opslag unit te betreden en opgeslagen materialen te controleren, zonder      vooraf toestemming te vragen aan de huurder van de betreffende opslagunit.Tot slot
De verhuurder behoudt zich het recht voor om het huishoudelijk reglement tijdens de looptijd aan te passen zonder daarvan de huurder schriftelijk op de hoogte te stellen.